வேளாண்மை

Tamil modifica

 Sostantivo

வேளாண்மை

  1. agricoltura