mountain (pl.: mountains)

  1. (geografia) monte, montagna