ἀγορά

  1. piazza

Prima declinazione femminile in α pura lunga ossitona

Caso Singolare Duale Plurale
Nominativo ἡ ἀγορά τὰ ἀγορά αἱ ἀγοραί
Genitivo τῆς ἀγορᾶς ταῖν ἀγοραῖν τῶν ἀγορῶν
Dativo τῇ ἀγορᾷ ταῖν ἀγοραῖν ταῖς ἀγοραῖς
Accusativo τὴν ἀγοράν τὰ ἀγορά τὰς ἀγοράς
Vocativo ὦ ἀγορά ὦ ἀγορά ὦ ἀγοραί