κλίνω

 1. far pendere, inclinare
 2. mettere, adagiare
 3. spostare, piegare
 4. (grammatica) declinare, coniugare
 1. voltarsi, volgere al termine
 1. inclinarsi, essere inclinato, pendere, cadere
 2. appoggiarsi
 3. stendersi, giacere, giacere morto o sepolto
 4. essere situato, stare, trovarsi
 5. voltarsi, piegarsi, deviare dalla rotta, essere volto indietro, volgere al tramonto
 6. (grammatica) essere declinato
klìnō
Presente κλίνω, Imperfetto ἔκλινον, Futuro κλινῶ, Aoristo ἔκλινα, Perfetto κέκλικα, Perfetto Medio Passivo κέκλιμαι, Aoristo Passivo ἐκλίθην, ἐκλίνθην, ἐκλίνην, Futuro Passivo κλιθήσομαι, κλινθήσομαι, κλινήσομαι.
 1. Montanari Franco, GI, Vocabolario della lingua greca , pagina 1161